A series of diptychs

A-Series-of-Diptychs

Η παύση ως αφετηρία δημιουργίας.

Μέσα στο πλαίσιο της πανδημίας δημιουργήθηκε χρόνος για αναστοχασμό. Ήταν καιρός διερεύνησης και παρατήρησης.

Η ανάγκη για δημιουργία, σε συνδυασμό με τον ελεύθερο χρόνο που προέκυψε, άνοιξε νέους ορίζοντες στο φωτογραφικό αρχείο.
Ο χρόνος αναζήτησης και παρατήρησης είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη και τη δημιουργία. Ένα ξεκούραστο μυαλό είναι σε θέση να απελευθερώσει τη φαντασία και να εκφράσει ελεύθερα νέες ιδέες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αξίες της ζωής, οι ανθρώπινες σχέσεις, η ευθραυστότητά μας, τα κίνητρα, οι προτεραιότητες, οι νέες προτεραιότητες, οι στόχοι και οι επιδιώξεις αναπροσαρμόστηκαν. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε μια πιο βαθιά κατανόηση του εαυτού και του περιβάλλοντος.

Η φύση εκδικείται; Η φύση προσαρμόζεται! Οι «Αναλογίες*» είναι μια εννοιολογική αναζήτηση, στην οποία δημιουργείται διάλογος μεταξύ των έργων της φύσης και εκείνα των ανθρώπων.

*σχέση δυο μεγεθών μεταξύ τους, ο λόγος του μεγέθους του ενός προς το άλλο, σε μια πραγματική ή υποθετική διαίρεση.
Pause as a Starting Point for Creation.

Within the framework of the pandemic, time was created for reflection. It was a time for exploration and observation.

The need for creation, in combination with the free time that emerged, opened up new horizons in the photographic archive.

The time for searching and observing is essential for development and creation. A rested mind is able to unleash the imagination and express new ideas freely.
During this period, life values, human relationships, our vulnerability, motivations, priorities, new priorities, goals, and pursuits adapted. This process led to a deeper understanding of oneself and the environment.

Is nature seeking revenge? No, nature is adapting! "Proportions*" is a conceptual exploration engaging in a dialogue between the works of nature and those of humans.

*the relationship between two magnitudes, the ratio of one to the other, in a real or hypothetical division
DimitraPs Photography © All Rights Reserved: 2023
Powered by: Stufftheblank | Web-Art-Boost